Regulamin Obozów Rowerowych Gravel Camp

Regulamin określa zasady i reguły uczestniczenia w imprezach organizowanych przez firmę Dorota Juranek MAMBA ON BIKE ul. Sokolska 61/20 40-087 Katowice, NIP: 6342577792, zwanym dalej Organizatorem, oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego https://mambaonbike.pl/

Regulamin:

 1. Zapisy na obozy sportowe prowadzone są poprzez stronę https://mambaonbike.pl/kategoria-produktu/obozy/
 2. Dokonując zakupu na stanie internetowej https://mambaonbike.pl/kategoria-produktu/obozy/  klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 3. Rezerwacja miejsca dokonywana jest przy użyciu danych osobowych osoby dokonującej zakupu: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy. Dane te pozyskiwane są w momencie dokonywania zakupu i wypełnienia formularza zakupu.
 4. Umowa udziału w obozie może być zawarta w imieniu innych osób tylko na podstawie pełnomocnictwa.
 5. Rezerwacja udziału w obozie ma miejsce w chwili opłacenia opłaty rezerwacyjnej. 
 6. W przypadku nieopłacenia opłaty rezerwacyjnej w ciągu 14 dni od dokonania zakupu, zamówienie jest anulowane.
 7. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest podpisanie, równoznaczne z akceptacją regulaminu obozu.
 8. Poprzez podpisanie regulaminu, zgłaszający potwierdza iż:
 1. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.
 2. Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w umowie rezerwacji o szczegółach dotyczących obozu.
 4. Umowa udziału w obozie może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
 5. Cena obozu wyrażona jest w złotych (PLN).
 6. Cena jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdego obozu.
 7. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie obozu.
 8. Płatności należy dokonywać online lub przelewem bankowym na poniższe dane:
  Dorota Juranek MAMBA ON BIKE
  ul. Sokolska 61/20 40-087 Katowice
  Nr KONTA: 25 1050 1214 1000 0091 2654 1672
  Tytuł przelewu: Nazwa obozu / Data wyjazdu / Imię i Nazwisko uczestnika
 9. Przy rezerwacji obozu w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu uczestnik ma do wyboru:
 1. Rezerwacja w okresie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu wymaga uiszczenia wpłaty 100%
 2. Pozostała po uiszczeniu zaliczki kwota powinna zostać zapłacona najpóźniej 14 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu.
 3. Rezerwacja w okresie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu wymaga zapłaty całkowitej w ciągu 2 dni od dnia rezerwacji.
 4. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 14 dnia przed dniem rozpoczęcia obozu, Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie zwrócenia wniesionej zaliczki.
 5. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy udziału w obozie obowiązki.
 6. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia obozu.
 7. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 14 dni lub więcej przed rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości poniesionych kosztów przez Organizatora – najczęściej równowartość wpłaconej zaliczki.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości 100% ceny obozu.
 10. Organizator w stosownym czasie (najczęściej na 14 dni przed wyjazdem) za pośrednictwem poczty email wysyła informacje organizacyjne.
 11. Organizator ma prawo do modyfikacji programu obozu w szczególności spowodowanych warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników.
 12. Jeżeli w trakcie obozu uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora obecnego na obozie.
 13. Dane osobowe uczestników obozów oraz dokonujących rezerwacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu obozów rowerowych Organizatora.

Informacje dodatkowe:

W czasie udziału w obozie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

Uczestnik obozu powinien posiadać: